Mr Abhishek Gupta

Consultant Gynaecologist

Gynaecology